Veiligheid is een voorwaarde voor maatschappelijke ontwikkeling en economische groei. Deze innovatieve sector draagt ook bij aan het verdienvermogen van Nederland. De Nationale Innovatieagenda Veiligheid geeft richting aan innovatieprocessen in de veiligheidssector en zorgt ervoor dat investeringen in veiligheid doelgericht plaatsvinden.

De Nationale Innovatieagenda Veiligheid (NIAV) is opgesteld door het nationale veiligheidscluster The Hague Security Delta (HSD), waarbinnen 150 bedrijven, overheden en kennisinstellingen samenwerken rond innovatie en kennisontwikkeling op het gebied van veiligheid. Het ministerie van Veiligheid en Justitie was nauw betrokken bij de totstandkoming van de agenda. Zo zijn thema’s uit het innovatiebeleid van het ministerie terug te vinden in de NIAV en omgekeerd. Daarnaast sluit de NIAV aan bij de innovatieambities van de Europese Commissie, vastgelegd in het onderzoeksprogramma Horizon 2020, Secure Societies.

Samenwerking

De NIAV benoemt 16 concrete speerpunten waar bedrijven, overheden en kennisinstellingen gezamenlijk mee aan de slag gaan. ‘Deze agenda maakt het voor partijen gemakkelijker om hun innovatie-inspanningen op elkaar af te stemmen, samen te werken en innovaties te ontwikkelen die aansluiten op huidige en toekomstige verwervingstrajecten’, aldus Peter Elias, projectleider van de NIAV en MT-lid van HSD. ‘Er wordt een beter voorspelbare markt gecreëerd voor aanbieders van innovatieve producten en diensten, zodat die zowel maatschappelijk als economisch optimaal kunnen renderen.’

Breed draagvlak

Heel wat partijen hebben zich al aan de agenda verbonden. De gemeente Den Haag, Twente Safety and Security en het Dutch Institute of Technology, Safety and Security nemen bijvoorbeeld het voortouw bij het verbeteren van de sociale veiligheid. Zij gaan zich bezig houden met onderwerpen als de veilige samenleving en de zelfredzaamheid van burgers. Ook Siemens, Capgemini, KPN, Thales, Fox-IT, TNO, Trigion, Authasas, Aerialtronics, T-Xchange, iCOPP/ENAI, InnovationQuarter, de Haagse Hogeschool, het ministerie van Veiligheid en Justitie en het ministerie van Defensie hebben zich aan de NIAV gecommitteerd. Zij richten zich onder meer op complexe vraagstukken rondom cyber security, sensor technologie, identiteitsvraagstukken en een veilige vitale infrastructuur.

Bron: The Hague Security Delta

Download de Innovatieagenda voor veiligheid 2015 hier: